KONDÍCOÓK 2.2.

Szállítás és áruátvétel az Európai Unióban működő képviseletek részére, Németország, Spanyolország és lettország kivételével.
Az Európai Uniós rendeltetésű áruk adómentes értékesítésére két esetben van lehetőségünk.
1. A vevő rendelkezik közösségi adószámmal, ebben az esetben az ÁFA megfizetése a vevő kötelezettsége, annak székhelyén illetékes adóhatóságnál. Ez az eset alapvetően gazdasági társaságokra vonatkozik.
2. A 237/1997. (XII. 18.) Korm. Rendeletben és az ÁFA törvényben maghatározott feltételek teljesülése esetén lehetőség van a Közösség területén működő külképviseleteknek, adómentesen vásárolni. A rendeletet és magyarázatát a Külügyminisztérium (központi borbeszerzés kapcsán) eljuttatta a képviseletek részére, illetve kérésükre, rendelkezésükre bocsátjuk, vagy letölthetik honlapunkról. Németország és Spanyolország kivétel, nem járulnak hozzá jövedéki termékek adómentes vásárlásához. Lettország eltekint az igazolások ellenjegyzésétől, így ott elegendő az igazolás 6. pontjában az azt igazoló jegyzékre hivatkozva a nagykövetségnek aláírni és pecsételni az igazolásokat.

A 2. esetben az áru indítása előtt, a képviseletnek be kell szereznie és az eladónak, át kell adnia a rendeletben meghatározott adómentességi igazolást. Az igazolás kiadásának eljárása országonként eltérő, melyet a rendeltetési ország külügyminisztériumánál, vagy pénzügyi hatóságánál lehet kérni. Egyes országokban (pl. BE, IT, FR, GR, SI), az adómentességi igazolás kiadását mennyiségi, és/vagy, a jogszabályban meghatározott alaki követelményektől eltérő feltételekhez kötik. Erről szíveskedjenek, az áru megrendelése előtt, a kiadó hatóságnál érdeklődni, és az eltérésekről bennünket tájékoztatni, hogy a megrendelt termékek értékesítését igazoló bizonylatot (pl. pro forma számla) ezen feltételeknek megfelelően állíthassuk ki.

Az eladó az adómentességi igazolással bizonylatólja a pénzügyihatóság felé az adómentes számlázás jogszerűségét. A valamely tagállam területéről egy másik tagállam területére adófelfüggesztéssel szállított és az ET 2020/262 Irányelve 11. cikk (1) bekezdésében említett mentesség hatálya alá tartozó jövedéki termékeket adómentességi igazolásnak kell kísérnie. Az áru szállítása során az áru származásának és rendeltetésének igazolásához a szállítólevélen/számlán kívül, az adómentességi igazolás egy példánya és az elektronikus kísérőokmány egy nyomtatott példánya is szükséges.

Az áru rendeltetési helyére érkezését követően, a borok átvételi feljegyzéssel ellátott szállítólevelet, számláját, és az adómentességi igazolás eredeti példányát (ha az, az áruátvételkor nem került átadásra), ajánlott postai küldeményben küldjék el, az okmányt kiállító társaság címére, alapesetben a CD Cargo Kft. (HU-1043 Budapest, Dugonics utca 11.). Jövedéki termékek (pl. bor, pezsgő, pálinka, Unicum) közösségen belüli szállítása az EMCS-ben (Excise Movement and Control System - Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszer) elektronikus kísérőokmánnyal történik. Az áru rendeltetési helyre érkezését, a helyileg illetékes jövedéki hatőság felé kell jelenteni, amit a hatóság az EMCS-ben rögzít. Fontos, ha a vevő elmulasztja a bejelentést, az indítástól számított 30. naptári napig, akkor az eladót ellenőrző jövedéki hatóság nyomozást kezdeményez.

A szeszesitalok, pezsgők adóraktári kitárolásához, az EMCS-be rögzíteni kell az adómentességi igazolás azonosítóját. A jogosult képviseleteknek még a szállítás előtt be kell szereznie az igazolásokat, és azok másolatát küldje el e-mailben részünkre.

Fontos, hogy jövedéki termékek vásárlása esetén az igazolások, külön-külön a pro-forma számlák szerint legyenek kiállítva.Szíveskedjenek italbeszerzéseiket alaposan átgondolva megtervezni, mert az igazolások utólagos módosítására, illetve az attól eltérő megrendelések teljesítésére nincs mód.

Az okmányok kiállításához szükséges adatok, ha szállításról a megrendelő gondoskodik, a "Megrendelés" fejezetben leírtakon felül:
  • "az adómentességi igazolás azonosító jele - amit az igazolás kiállításakor a képviselet beírhat (pl. iktató számot) a bizonylat 1. cellájába,
  • fuvareszköz jele (gépkocsi forgalmi rendszáma) és honossága,
  • az áruátvétellel megbízott személy neve, személyazonosító okmányának jele,
  • az áru átvétel helye és időpontja.